WDSD 2018 “My contribution to community” – Kosovo

All people with Down syndrome must have opportunities to contribute to the community and live valued lives, included on a full and equal basis with others, in all aspects of society.
For World Down Syndrome Day 2018, EDSA has asked their members all over Europe to submit personal statements to tell the world what people with Down syndrome bring to their communities. Starting 1 March we bring 21 examples explaining how people with Down syndrome can and do make meaningful contributions whether in schools, workplaces, in social, political and public life, culture, media, leisure and sport.


Elona është 24 vjeçare. Elona punon si kameriere në kafiterinë X21 në Prishtinë. Elona është një person që shumë e dashur, e hareshme dhe shumë e kujdesshme. Të gjitha këto karakteristika ajo i shfaq gjatë shërbimit në kafiteri dhe kjo i bën njerëzit ta frekuentojnë kafiterinë X21 më shpesh.
Elona është gjithashtu një fotografe shumë e mirë. Së bashku me miqtë e saj ajo ka realizuar një ekspozitë ku i shfaqën fotografitë e bëra gjatë një udhëtimi anembanë Kosovës.

Elona is 24 years old and works as a waitress in Café X21 in Prishtina. She is a lovable, cheerful and very careful working person. All of these features are visible when she serves coffee, and clients like to come to the coffee shop again and again.
Elona is also a very good photographer. Together with a friend she showed an exhibition with pictures taken during a trip through Kosovo.

You would like to read more reports from other European countries? Click here.