WDSD 2021 – KOSOVO

During the pandemic Down Syndrome Kosovo was connected with persons with DS and their families through Zoom and Viber.

Connecting people with Down Syndrome through virtual meetings

While isolation NGO “Down Syndrome Kosovo” has marked the World Down Syndrome day on March 21, 2020 as never before through social media conveying the messages to institutions through photographies and messages about rights which are guaranteed by law.
Down Syndrome Kosovo has continued with providing the therapeutic services through Zoom platform and Viber application with online individual and group meetings to support the families and children with Down syndrome.

There are also Yoga sessions and meditation class, also group sessions for dancing with the Dancing House school and lectures on how to protect ourselves from Covid -19.
Families of people with Down syndrome with difficult economic conditions were helped with food and hygiene packages supported by UNICEF, Municipality of Prishtina and the Red Cross.


Dance meetings were held once a week during the time of isolation. Members meet through the online Zoom platform at set times.
Virtual meetings were held every day through the viber application to conduct individual therapeutic sessions in order to provide direct assistance to children in carrying out activities, parents were also advised how to carry out activities at home.


Through virtual meetings, people with Down syndrome have been in constant contact with each other, where various activities have been implemented, both academic and recreative such as music and yoga classes, how to protect ourselves from the Covid-19 virus, and classes for improving daily skills.
The fotos show examples of these activities.

Kontaktimi i personave me sindromë Down përmes takimeve virtuale.

Përgjatë izolimit OJQ”Down Syndrome Kosova” e ka shënuar ditën Botërore të 21 Marsi 2020 si asnjë herë më parë e realizon përmes rrjeteve sociale duke përquar mesazhin tek instuticionet dhe akterët e tjerë përmes fotografive dhe mesazhet për drejtat cilat jan të garantuara me ligj.
Down Syndrome Kosova ka vazhduar me ofrimin e shërbimeve terapeutike online përmes platformave dhe aplikacioneve zoom dhe viber me takime online indiviaduale dhe grupore për të mbështetur familjet dhe fëmijët me sindromë Down.

Përveç kësaj janë mbajtur edhe seanca në Yoga dhe meditim, gjithashtu janë mbajtur edhe sesione grupore te vallëzimit me Dancing House dhe ligjerata si të mbrohemi nga Covid -19. Familjet e personave me sindromë Down me kushte të vështira ekonomike u ndihmuan me pako ushqimore dhe higjienike mbështetur nga UNICEF, Komuna e Prishtinës dhe Kryqi i kuq.

Takimet për vallëzim janë realizuar një her në javë gjatë kohës së izolimit. Antarët janë takuar përmes platformës online Zoom në kohë caktuar.
Janë mbajtur takime virtuale çdo ditë përmes aplikacionit viber me qëllim të realizohen seancat individuale terapeutike me qëllim që të ofrohet femijëve ndihmë direkte në realizimin e aktiviteteve, gjithashtu janë këshilluar edhe prindërit për realizimin e aktiviteteve në kushte shtëpiake.

Janë realizuar edhe seanca grupore me pre-adoleshenteve dy herë në javë në platformen zoom.
Përmes takimeve virtuale personat me sindromë Down kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me njëri tjetrin , ku janë realizuar aktivitete të ndryshme si akademike dhe rekreative si klasat per muzikë dhe yoga , si te mbrohemi nga virusi Covid-19, dhe përmirësimin e aftësive të përditëshmërisë.
Më poshtë mund të shihni shembuj nga këto aktivitete.