WDSD 2021 – SLOVAKIA

Particularly with two new projects, the “Project 365“ and the video „What do you see?“ the Slovakian Down Syndrome Association showed the rest of the world that people with DS are still there and that they are all different.

44 photos/faces of people with DS - from toddlers to adults (1)

Connected Over Social Media

One year ago we found ourselves in an exceptional situation. We were not able to meet personally, we had to cancel upcoming events, but – after all – we were not taken aback that much. Thanks to digital technologies that are commonly available today we managed to cope with the situation quickly.

Since Slovakia is a small country and the community of people with Down syndrome is not big either, we are capable of cultivating friendly and almost family relationships. And the social networks proved to be helpful in this situation – especially Facebook, thanks to which we can communicate intensively and can stay in daily contact. At FB we administer our public profile: @Downov syndróm (Down Syndrome), but also a closed group: @Downov syndróm v našom živote (Down Syndrome in Our Life) intended mainly for parents and relatives. This is where the daily mutual communication takes place – sharing experiences, background stories, counseling and common problem solving…

Throughout the year we have organized a number of challenges in which our community was actively involved. We have presented the outcomes to the public via social networks – in order to present ourselves as a community and to involve the public into the problems of life with Down Syndrome.
The goal of our campaigns is to actively involve as many people as possible into a monothematic challenge – make them send photos or videos, which are later published or further processed.

Challenges

  • Winter fun (series of photos with snow)
  • Let’s form a music band (people with Down syndrome performing their musical activities in videos)
  • Carnival costume (photos and videos from home carnivals during lockdown)

We are particularly engaged in two projects:

Project 365

The project was started on October 1st, 2020, with the occasion of October – Month of Down Syndrome Awareness. Every day throughout the year we keep posting a face of a person with Down syndrome, under the motto: Not being different, just unique. In every face, in every human being. Every day a new unique face. Unique personality. 365 days, 365 reminders of them being just like us. With their own lives, their stories and ceaseless desire to live in love.

“What do you see?” – video challenge that led to formation of a video

The video was created from photos and videos sent to us by our community members. In the videos they have provided an answer to question: When looking at me – what do you see? The video proves that people with Down syndrome can have many different characteristics, interests and qualities and it is never the Down syndrome being their primary defining factor.
https://www.youtube.com/watch?v=8qotB4PZj7c&t=14s

44 photos/faces of people with DS - from toddlers to adults (2)

V spojení cez sociálne médiá

Presne pred rokom sme sa ocitli vo výnimočnej situácii. Znemožnila nám osobné kontakty, zmarila pripravované akcie, ale v konečnom dôsledku nás až tak veľmi nezaskočila. Vďaka technológiám, ktoré sú dnes k dispozícii, sme sa rýchle vynašli.

O to viac, že Slovensko je malá krajina, komunita Downovho syndrómu je neveľká, preto v nej pestujeme priateľské a takmer rodinné vzťahy. A v tejto situácii nám pomohli sociálne siete – predovšetkým Facebook, cez ktorý spoločne intenzívne komunikujeme a sme denno-denne v kontakte. Na FB spravujeme nielen náš verejný profil @Downov syndróm, ale aj uzavretú skupinu @Downov syndróm v našom živote, určenú najmä rodičom a najbližším. Práve v nej prebieha každodenná spoločná komunikácia – výmena skúseností, zážitkov, príbehov, vzájomná poradňa a spoločné riešenie problémov…

Aby sme sa ako komunita prezentovali aj navonok a verejnosť vtiahli do problematiky života s Downovým syndrómom, po celý rok sme organizovali rad výziev, do ktorých sa komunita aktívne zapájala, a výstupy z ktorých sme prezentovali aj verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí.
Cieľom našich kampaní je aktívne vtiahnuť čo najviac ľudí do monotematickej výzvy – zasielaním fotografií či videí, ktoré následne publikujeme, prípadne ďalej spracúvame.

Výzvy 

  • Zimné radovánky (séria fotografií na snehu)
  • Zostavme si kapelu (vo videách ľudia s Downovým syndrómom predviedli svoje hudobné aktivity) 
  • Karnevalový kostým (fotografie a videá z domáceho karnevalu v lockdowne) 

Ako zvlášť intenzívne vnímame dva projekty 

Projekt 365 

Rozbehli sme ho 1. októbra 2020 pri príležitosti Októbra – Mesiaca povedomia o Downovom syndróme. Každý deň počas celého roka zverejňujeme tvár jedného človeka s Downovým syndrómom, a to pod mottom: Nie odlišnosť, ale jedinečnosť. V každej tvári, v každom človeku. Každý deň nová jedinečná tvár. Jedinečná osobnosť. 365 dní, 365 pripomenutí, že sú ako my. Majú svoj život, svoj príbeh a túžbu žiť v láske.

Videovýzva „Čo vidíš“, z ktorej vzniklo video

Video vzniklo z fotografií a videí, ktoré nám posielali členovia komunity. Odpovede na otázku, čo vidíš, keď sa na mňa pozeráš sú rôznorodé – video malo ukázať, že ľudia s Downovým syndrómom môžu mať množstvo charakteristík, záujmov, vlastností a nikdy to nie je práve Downov syndróm, ktorý ich prioritne definuje.
https://www.youtube.com/watch?v=8qotB4PZj7c&t=14s