WDSD 2023 “With-Us-Not-For-Us” – Spain

I am Montserrat Vilarrasa, an activist for the human rights of people with intellectual disabilities. I am a member of the Municipal Institute of Disabled Persons in Barcelona (Spain) and president of the Montserrat Trueta Human Rights Assembly. I am also the only woman with Down Syndrome who participated in the international declaration on the rights of women in political and public leadership positions, of the Beijing+25 platform promoted by UN Women. Every year I participate in numerous events, conferences and media interviews. I live independently and make my own decisions, always looking out for human rights and denouncing the discrimination suffered by people with intellectual disabilities. With my work as an Activist at the City Council, I make decisions about the policies of the City Council on intellectual disability and try to comply with the UN convention on disability. 


Sóc la Montserrat Vilarrasa, activista pels drets humans de les persones en situació de discapacitat intel·lectual. Sóc vocal a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i presidenta de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta. També sóc la única dona amb Síndrome de Down que va participar en la declaració internacional sobre els drets de les dones en càrrecs de lideratge polític i públic, en el marc de la plataforma Beijing+25 impulsada per ONU Dones. Cada any participo en nombrosos actes, conferències i entrevistes a mitjans. Visc de forma independent i prenc les meves pròpies decisions, sempre vetllant pels drets humans i denunciant les discriminacions que patim les persones en situació de discapacitat intel·lectual.Amb la meva feina com Activista a l’Ajuntament prenc decisions sobre les polítiques de l’ajuntament sobre la discapacitat intel·lectual i intento que es compleixi la convenció de la ONU sobre discapacitat.