WDSD 2021 – ALBANIA

The Down Syndrome Albania Foundation runs the PRO PAK Service Center. During the Pandemic the Center closed, but developed a new service online.

Online therapeutic service

Starting from March 9, 2020, with the announcement of the World Pandemic, the PRO PAK Service Center closed the therapeutic service in the center’s premises. For some time the service staff began to prepare for adapting the online therapeutic service to children receiving services at the center, including ways of communicating with parents. During March-May 2020, about 42 children with disabilities (26 children with Down syndrome) were supported through online therapeutic support and about 26 parents with individual psychological counseling sessions. Also, through the psychologist dedicated to family dynamics, the parents of the children were supported with psychological counseling sessions throughout the pandemic period.

In order to continue providing the service but also to stay as close as possible to each other in difficult days, the following steps were followed to stay connected to each other:

 1. Once a week, each of the therapists prepared an Individual Education Plan (IEP) for each child. This plan included: (1) Individualized intervention objectives, (2) Individualized activities to achieve these objectives, (3) Duration for each activity to be implemented by the parents, (4) Videos, photos as examples for demonstration of each activity.
 2. The individual education program (PEI) was be approved by the Service Director.
 3. The PEI was then sent to parents every Monday through various means of communication such as e-mail; WhatsApp / Viber (based on parental access to communication tools).
 4. This was followed by a phone call/ video call on the same day between the therapist and the parents to see if the execution of the plan is clear to the parents.
 5. Each of the therapists asked the parents to make a video or be in a video call with the therapist in the “first test of the activity with the child”, so that the therapist can assess that the activity is being performed properly and when not, as well as give suggestions on how to improve technique with the child.
 6. During the week, the therapist conducted phone calls, skype, or WhatsApp meetings with parents (at least 2 times / week) to monitor progress and support parents with further advice when needed.
 7. On the Friday of the same week the parents sent them all the photos and videos of the activities performed during the week.
 8. Based on the feedback of the parents, the therapists conducted a weekly progress report to draft the PEI of the children next week, which will again be approved by the Service Director.

The method selected by our team was effective in order to preserve the skills the children already had and prevent the regression that could result from the isolation. Our program was busy and required a daily commitment from parents who did not always have the time and opportunity to attend the therapeutic program. The overall results of the online intervention were positive for many children and parents as in this way the parents became even more involved in the therapeutic processes and at the same time learned many new intervention techniques.

Testimonial

Hello!
I’m a Uenkli’s mom. My son is 6 years old and has Down syndrome. During the time of isolation, my family went through a difficult emotional period. We were even more troubled by the fact that we could not afford to give our son the necessary therapeutic services. Every day that passed and more regression we noticed in him, until the service center where we received the therapy contacted us to give the news that we would continue with the online therapy.
It was a very good solution on their part, we got excited and there was no better news at the time. Therapists who followed Uenkli contacted us to help. At the beginning of the week they sent us the work plan and instructed us on how to implement it, how to manage Uenkli’s behavior, how to explain to him what was going on and why we could not go out.
During the week we kept in constant contact with them for any problems that might come our way. We also did video calls with Uenkli’s therapists, which made him very happy, as he was recalling the time when he met them and enjoyed them so much. The support we as a family received during the time of isolation has helped us both then and now in the way we treat our son.
Erjola Muzhaqi, parent of Uenkli Muzhaqi.

Qendra e Shërbimeve PRO PAK
Fondacioni Down Syndrome Albania

Nisur nga data 9 Mars 2020, me shpalljen e Pandemisë Botërore, Qendra e Shërbimeve PRO PAK mbylli shërbimin terapeutik në mjediset e qendrës. Për disa kohë stafi i shërbimit filloi të përgatitej për përshtatjen e shërbimit terapeutik online për fëmijët që merrnin shërbime në qendër duke konsideruar edhe mënyrat e komunikimit nga prindërit. Gjithashtu, nëpërmjet psikologes së dedikuar për dinamikat familjare, prindërit e fëmijëve u mbështetën me sesione këshillimi psikologjik përgjatë gjithë përiudhës së pandemisë.
Përgjatë Mars- Maj 2020 u mbështetën rreth 42 fëmijë me aftësi të kufizuara (26 fëmijë me sindromën Down) nëpërmjet mbështetjes terapeutike online dhe rreth 26 prindër me sesione individuale këshillimi psikologjik.

Në mënyrë që të vijohej ofrimi i shërbimit por edhe që të qëndronim sa më pranë njëri-tjetrit në ditët e vështira, u ndoqën hapat si më poshtë për të qëndruar të lidhur më njëri tjetrin:

 1. Një herë në javë, secili nga terapistët përgatiste Planin e Edukimit Individual (PEI) për secilin fëmijë. Ky plan do të përfshinte: (1) Objektivat e individualizuara të ndërhyrjes, (2) Aktivitete të individualizuara për arritjen e këtyre objektivave, (3) Kohëzgjatjen për secilin aktivitet që do të zbatohej nga prindërit, (4) Video, foto si shembuj për demonstrimin e secilit aktivitet.
 2. Programi i edukimit individual (PEI) miratohej nga Drejtori i Shërbimit.
 3. Më pas PEI u dërgohej prindërve çdo të hënë përmes mjeteve të ndryshme të komunikimit siç është posta elektronike; ëhatsApp / Viber (bazuar dhe në mundësitë e prindërve për mjetet e komunikimit).
 4. Kjo pasohej nga një telefonatë në të njëjtën ditë midis terapistit dhe prindërve për të parë nëse ekzekutimi i planit është i qartë për prindërit.
 5. Secili nga terapistët u kërkonte prindërve që në “provën e parë të zbatimit të veprimtarisë me fëmijën” të bëjnë një video ose të jenë në një video thirrje me terapistin, në mënyrë që terapisti të vlerësojë se aktiviteti është duke u kryer si duhet, dhe kur jo, si dhe të jape sugjerime se si të përmirësojnë teknikën me fëmijën.
 6. Gjatë javës, terapisti kryente telefonata, skype, ose takime ËhatsApp me prindërit (të paktën 2 herë / javë), për të kontrolluar përparimin e bërë dhe të mbështesë prindërit me këshilla të mëtejshme kur është e nevojshme.
 7. Të Premten e së njëjtës javë prindërit u dërgonin të gjitha fotot dhe videot e aktiviteteve të kryera gjatë javës.
 8. Bazuar në reagimet e prindërve, terapistet realizonin një raport progresiv javor për të hartuar PEI-in e fëmijëve të javës në vijim, i cili përsëri do të miratohet nga Drejtuesi i Shërbimit
  Metoda e përzgjedhur nga ekipi ynë ishte efektive me qëllim ruajtjen e aftësive që fëmijët kishin sakaq dhe parandalimin e regresit që mund të vinte si rrjedhojë e pandemisë. Programi ynë ishte I ngjeshur dhe kërkohej një angazhim I përditshëm nga prindërit të cilët jo gjithmonë kishin kohën dhe mundësinë për të ndjekur programin terapeutik. Rezultatet e përgjithshme të ndërhyrjes online ishin positive për shumë fëmijë dhe prindër pasi në këtë mënyrë prindërit u përfshinë akoma më shumë në proceset terapeutike dhe njëkohësisht mësuan shumë teknika të reja ndërhyrje.

Pershendetje!

Une jam mami Uenklit. Djali im është 6 vjeç dhe është me sindromën Down. Gjatë kohës së izolimit, familja ime kaloi një periudhë të vështirë emocionale. Akoma më shumë na mundonte fakti që nuk kishim mundësi t’i jepnim djalit tonë shërbimin e nevojshëm terapeutik. Çdo ditë që kalonte dhe më shumë regres vinim re tek ai, derisa fondacioni tek i cili ne merrnin terapinë na kontaktoi për të dhënë lajmin se do vazhdonim me terapinë online. Ishte një gjetje shumë e mirë nga ana e tyre, ne u emocionuam dhe nuk kishte lajm më të mirë në atë kohë. Terapistët që ndiqnin Uenklin na kontaktonin për të na ndihmuar.

Në fillim të javës ata na dërgonin planin e punës dhe na instruktonin si ta implementonim atë, si të menaxhonim sjelljet e Uenklit, si ti shpjegonim atij çfarë po ndodhte e pse nuk mund të dalim jashtë shtëpie. Jatë javës mbanim kontakt të vazhdueshëm me ta për çdo problem që mund të na dilte gjatë rrugës. Ne kryenim edhe video call me terapistët e Uenklit, kjo e lumturonte shumë atë, pasi e kthente në kohën kur ai i takonte dhe kënaqej aq shumë me to. Mbështetja që ne si familje morëm në kohën e izolimit na ka ndihmuar si në atë kohë edhe tani më pas, në mënyrën si të sillemi me djalin tonë.
Erjola Muzhaqi, prind i Uenkli Muzhaqi