WDSD 2021 – LUXEMBURG

Trisomie 21 in Luxemburg organized different online courses for their youngsters with Down Syndrome.
They also started a “Wander-Book”, where one after the other can write or paint something and then send the book to the next friend on the list. What a nice idea!

Hiking book

Since 31.3.2020, the association Trisomie21 Lëtzebuerg asbl has created a “hiking book”. This is a kind of friend book that is passed on from person to person. Every member of the association who get the book can look at the things of others and let then his creativity run free. It goes from painting, photos, stick to writing… almost anything is possible. After that, the person will receive the next address to forward the book. The book has visited so far 32 people across the country, from north to south, from west to east and its journey will continue.

Schnëssowend

Since the lockdown in 2020, Trisomie21 Lëtzebuerg asbl regularly organizes the “Schnëssowend” via video conference. The idea is to be able to see each other and to exchange, to tell what one has experienced, to be able to get excited about the whole pandemic situation and particularly to spend a few pleasant hours together with lots of laughter.
https://www.trisomie21.lu/en/calendar/detail/schnessowend-22

Online-dance-classes / Online-fitness-classes

Young lady with DS in a blue dress dancing with her arms above her head

As our physical presence dance classes had to be cancelled since March 2020, Trisomie21 Lëtzebuerg asbl offers instead online dance classes. This takes place via video conference and thus, despite the current situation, movement, joy and fun are ensured. Alternatively, we also had a member with Trisomie 21 who held a fitness class. The motivation to participate was great, people with and without Down’s Syndrome participated.
https://www.trisomie21.lu/en/calendar/detail/online-tanzkurs

d’Wanderbuch

Seit dem 31.3.2020 huet d’Associatioun Trisomie21 Lëtzebuerg asbl ee Wanderbuch krééiert. Dëst ass eng Art Freundebuch dat vu Persoun zu Persoun weidergeschéckt. All Member vun der Associatioun, deen d’Buch kann sech d’Saachen vun deenen aneren ukuken an dann och selwer senger Kréativitéit fräie Laf loosssen. Dat geet vu Molen, Fotoen, Päschen bis Schreiwen… bal alles ass méiglech. Duerno kritt d’Persoun déi next Adresse fir d’Buch rem weiderzeschécken. D’Buch war bis lo bei 32 Persounen ganz queesch duerch d’Land, vu Norden bis Süden, vu Westen bis Osten a seng Rees waert nach wiedergoen.

Schnëssowend

Seit dem Lockdown 2020 organiséiert Trisomie21 Lëtzebuerg asbl regelméisseg de „Schnëssowend“ iwwer Videokonferrenz. Hei geet et drëms, sech kënnen rem zegesinn an auszetauschen, ze verzielen wat ee sou erliewt huet, sech och mol kënnen iwwer déi ganz Situatioun opzereegen an virun allem mat vill Laachen e puer schéin Stonnen zesummen ze verbréngen.
https://www.trisomie21.lu/en/calendar/detail/schnessowend-22

Online-Danzcoursen / Online-Fitnesscoursen

Well eis Danzcoursen mat physecher Presenz hu missten seit Mäerz 2020 oofgesoot ginn, bidd Trisomie21 Lëtzebuerg asbl, Online-Danzcoursen am Plaz un. Dëst verleeft dann iwwer Videokonferrenz an domatt ass trotz der aktueller Situation fir Beweegung, Freed a Spaass gesuergt. Alternativ haate mir och lo ee Member mat Trisomie21, deen en Fitnesscours gehaalen huet. D’Motivatioun war grouss fir matzemaachen, Leit mat an ouni Trisomie21 hu matgemaach.
https://www.trisomie21.lu/en/calendar/detail/online-tanzkurs