WDSD 2022 “Inclusion means…” – Kosovo

Ermelinda in an interview for KTV – Express talked about her passion which is reading books. Ermelinda is trying to create a mini library for her and her friends. 


Ermelinda në një intervistë për KTV – Express foli për pasionin e saj e që është leximi i librave. Ermelinda është në përpjekje për të krijuar një mini biliotekë për të dhe shokët e shoqet e saj.