WDSD 2022 “Inclusion means…” – Luxemburg

Max and Luc are happy on their workplace. Both of them are working in a garden center where they accomplish with their workmates the different tasks around gardening and plants. 


De Max an de Luc si frou op hirer Aarbechtsplaz. Si schaffen allen zwee an enger Gärtnerei, wou si zesummen mat deenen aneren Mataarbechter a Mataarbechterinnen ënnerschiddlech Aufgabe ronderem de Gaart an d‘Planzen meeschteren.