WDSD 2023 “With-Us-Not-For-Us” – Luxemburg

Ben Streveler is board-member of the Trisomie21 Lëtzebuerg a.s.b.l. council. He is involved in the awareness raising of people with trisomy 21. He helps sharing informations about trisomy 21 and to introduce his skills to the society, as well he helps on the association’s inclusive restaurant project “Madame Witzeg”.


De Ben Streveler ass Member vum Conseil d’Administration vun Trisomie21 Lëtzebuerg a.s.b.l. Hien engagéiert sech benevole fir de Veräin am Sënn vun der Sensibilisatioun vu Mënschen mat enger Trisomie 21. Hien hëlleft op Informatiounsstänn, wou hien sech an seng Kompetenzen de Leit ka virstellen, an och am inklusive Restaurantsprojet “Madame Witzeg” vun der Associatioun.